“ส.ธุรกิจรับสร้างบ้าน” เร่งหาช่องทางเพิ่มโอกาสช่วยสมาชิก หลังโดนพิษโควิด-19 รอบที่ 3 ทุบตลาดรับสร้างบ้านอ่วม
May 5, 2021
“เฉลิมชัย” เดินหน้านโยบายพืชแห่งอนาคต (Future Food Future Crop) รับมือวิกฤติโควิด19
May 5, 2021

มติผู้ถือหุ้น UWC อนุมัติเพิ่มทุน RO ราคา 0.04 บาท แจกวอร์แรนท์ 1:1
ขึ้น XR 7 พค.นี้ พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “สกาย ทาวเวอร์”

นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอื้อวิทยา หรือ UWC เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ Rights Offering จำนวนไม่เกิน 13,162,525,880 หุ้น อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย 0.04 บาทต่อหุ้น  โดยผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นและชำระค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะได้ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาใช้สิทธิ 0.08 บาท/หุ้น ระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี   โดยกำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันที่ 10 พฤษภาคม 2564   ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2564  

การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินครั้งสำคัญ โดยจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง ซึ่งจะสามารถเพิ่มโอกาสในการรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น  รวมทั้งจะช่วยเสริมสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจที่จะสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจในกระแสความเปลี่ยนแปลงมหภาค หรือ MEGA TREND อาทิ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และธุรกิจเทเลคอม ที่จะสามารถสร้างความเติบโตให้บริษัทในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต  ตัวอย่างโครงการแรกที่บริษัทได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านและริเริ่มแล้วคือธุรกิจให้เช่าสถานีโทรคมนาคม หรือ Tower Co ในประเทศฟิลิปปินส์

ก่อนหน้านี้ บริษัทพึ่งพิงรายได้จากโครงการเสาส่งในประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจมีรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอในช่วงรอยต่อการประมูลงานภาครัฐ  เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับความชำนาญของบริษัท เราจึงได้ขยายฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศที่เป็นธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอม เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและผลกำไรอย่างต่อเนื่องให้กับบริษัทในระยะยาว นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังได้มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทใหม่ เป็น บมจ. สกาย ทาวเวอร์ เพื่อสะท้อนถึงการปรับตัวขององค์กรและพัฒนาการของธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบริษัทในรอบ 54 ปีนี้ด้วย