แจ้งเกิดแล้ว…นักออกแบบรุ่นใหม่ ไฟแรง คว้ารางวัลชนะเลิศเวทีการประกวด โครงการ “แม็คสมาร์ท ปีที่2” (Mc Smart2)
April 25, 2017
สร้างสรรค์ความสำเร็จด้วย”โครงสร้างของความสุข”
April 25, 2017

“…….. แต่มีวิธีที่จะทำได้ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ เช่น ทำฝนเทียม หมายความว่า ……. ความชื้นที่ผ่านเหนือเขตเราดัก เอาไว้ให้ลงได้ปีนี้ทำมาพอใช้ ทำเป็นเวลาต่อเนื่องกันไปประมาณเกือบ ๓ เดือน ซึ่ง เจ้าหน้าที่ ที่ทำนั้น ต้องเหน็ดเหนื่อย มาก เพราะว่าเครื่องบินก็มีน้อย อุปกรณ์ก็มีน้อย เจ้าหน้าที่ทำฝนเทียมนั้นต้องเสี่ยงอันตรายมาก เพราะเครื่องบินที่มีอยู่ ก็เก่าแล้วและชำรุดบ่อย

ด้วยพระอัจฉริยะภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการ บริหารจัดการน้ำ ด้วยการศึกษาค้นคว้าการทำฝนเทียม เพื่อให้เกิดฝนหรือน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภคและบริโภคของ มนุษยชาติ การทำฝนเทียม หรือ ฝนหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอบู่หัว มีพระราชดำรัส ถึงความยากลำบาก และ การเสี่ยงอันตรายจากการทำ “ฝนหลวง” เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ ดังนี้

โดยเหตุที่ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ เกิดภาวะฝนแล้ง จึงมีการทำ “ฝนหลวง” ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ถึง๒ พฤศจิกายน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนเขื่อนให้มากพอสำหรับการเพาะปลูก การผลิตกระแสไฟฟ้า และ ฟลักดันน้ำเค็มที่รุกล้ำจากอ่าวไทย จึงกล่าวได้ว่า “ฝนหลวง” มิได้มีบทบาทเฉพาะการการเกษตรเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทแก้ไขภัยแล้งอีกด้วย

เมื่อมีน้ำฝนไหลจากพื้นที่สูงในภูเขาลงสู่ที่ต่ำในพื้นล่าง ก็ต้องมีการบริการจัดการน้ำ เพื่อให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ให้มีต้น้ำลำธารในป่าให้นานที่สุดเพื่อความชุ่มชื้นให้ต้นไม้ในป่าสามารถเจริญเติบโตได้ ดูดซับน้ำเก็บไว้ในฤดูแล้งได้ ในอดีตประเทศไทยยังมีประชากรไม่มากนัก ผืนแผ่นดินไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ เพียงพอกับความต้องการ ครั้นในสมัยปัจจุบันได้เกิดภาวการณ์ทำลาย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆทำให้แหล่งน้ำ ตามธรรมชาติ คือ แม่น้ำลำธาร ห้วย คลอง หนองบึง มีปริมาณน้ำลดลง และมีน้ำเสียประปน ประชากร ได้รับความเดือดร้อน จากภาวการณ์ขาดแคลนน้ำ

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ใจความว่า “โดยมากงานที่ขึ้นมาเป็นเอกก็คือ งานชลประทาน เพราะถือว่า ถ้าหากไม่มีชลประทาน ประเทศก็จะแห้งแล้ง เมื่อแห้งแล้งแล้วเพาะปลูกก็ไม่ได้ พอเพาะปลูกไม่ได้ก็ไม่มี การทำงานด้านเกษตร ซึ่งเป็นงานที่ได้ประโยชน์แก่ราษฎร โดยตรง การชลประทานนี้ก็นึกถึงเกษตร แต่ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนธรรมดา น้ำบริโภคก็ต้องมี......” จึงมีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๒ ถึงความจำเป็นที่ต้องก่อสร้าง เขื่อนป่าสัก จังหวัดลพบุรี และเขื่อนคลองท่าด่าน จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน แนวพระราชดำริ ในการพิจารณาแหล่งน้ำผิวดิน ให้แก่ หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมชลประทาน ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ด้วยงานพัฒนา หลายประเภท คือ งานอ่างเก็บน้ำ , งานฝาย , ทดน้ำ , งานทดลองหนองและบึง และงานสระน้ำ

เรื่องโดย นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

P2130374
P2130368