เยาวชนต้นแบบ : มาร์ค ธนัท รัตนสิริพันธ์
May 19, 2017
ห้องรับแขก : คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
May 22, 2017

“การจัดการพลังงาน” สร้างความยั่งยืนให้กับโลกอย่างสร้างสรรค์

ท่ามกลางการรณรงค์การประหยัดพลังงานของโลกใบนี้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมองถึงภาพรวมการประหยัดอย่างเดียวไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ อย่างไรก็ดีจากปัญหาดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการขับเคลื่อนและบูรณาการทางความคิดของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง ภาคประชาชน ก่อเกิดเป็น “การจัดการพลังงงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ในปัจจุบัน

การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการดำเนินงานภายในองค์กรซึ่งประกอบไปด้วย บุคลากร ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการดำเนินการ โดยมีการทำงานประสานกันอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แม้ว่าการจัดการพลังงานดูเหมือนว่าจะจัดทำขึ้นในระบบองค์กร แต่ทว่าในแง่มุมของการปฏิบัติ ประชาชน สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์ เพราะการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงหนึ่งคน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของมนุษย์โลกทุกคน

พลังงานไฟฟ้า

หลากหลายคนให้ความเห็นว่า “การจัดการพลังงาน คือ การสร้างความมั่นใจได้ว่าในอนาคตมนุษย์ชาติจะมีแหล่งพลังงานไว้ใช้เพียงพอต่อความต้องการ” ในทางกลับกันปัจจุบันแหล่งพลังงานบางส่วนเริ่มเกิดภาวะขาดแคลน มีราคาสูง ทำให้ภารกิจการจัดการพลังงานเป็นนโยบายเร่งด่วนของทุกประเทศเช่นเดียวกันกับประเทศไทย และเพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดำเนินไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จึงได้พัฒนาวิธีการการจัดการพลังงานซึ่งเป็นการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานทั้งทางด้านพฤติกรรม จิตสำนึก วิธีการจัดการการใช้พลังงาน รวมทั้งเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม

ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ซึ่งกฏหมายดังกล่าวเข้ามาครอบคลุมและจัดจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงเท่านั้นในภาคเอกชนก็เริ่มดำเนินการในการจัดการพลังงานเช่นกัน อาทิ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการปลูกสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่นำเอาแผงโซลาร์มาติดตั้งบริเวณหลังคา ซึ่งแผงดังกล่าวสามารถแปรเปลี่ยนแสงอาทิตย์มาหมุนเวียนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในบ้านได้อย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ดีหน่วยงานจากภาครัฐอย่าง กฟผ.เป็นอีกองค์กรที่ได้เริ่มพัฒนา “ต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ ร่วมกับระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ำหนักด้วยน้ำ” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี โดยมีแนวคิดให้สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้ เนื่องจาก กฟผ. มีพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำเป็นจำนวนมากจึงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากได้ผลดีในอนาคตอาจมีการขยายผลต่อยอดนำไปติดตั้งทุกเขื่อนของ กฟผ. ทั่วประเทศ

“หนึ่งพลังจากทุกคน สามารถเพิ่มความยั่งยืนให้กับโลก” อย่างไรก็ตามประโยชน์จากการจัดการพลังงานไม่ได้ตีกรอบการสร้างคุณประโยชน์เพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่กลับเติมเต็มและตอบโจทย์ในหลายระดับ ยกตัวอย่างเช่น ระดับองค์กร การจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานหรือการจัดจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นข้อกฏหมายที่ทุกองค์กรพึงปฏิบัติ โดยแบบแผนดังกล่าวบังเกิดผลโดยตรงกับภาคการผลิต ซึ่งแผนดังกล่าวสามารถลดต้นทุนด้านการผลิตโดยผู้ที่สามารถทำต้นทุนการผลิตขึ้นก่อนย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน ยิ่งไปกว่านั้นการจัดการพลังงานยังเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้อีกระดับ

ถัดมา ระดับประเทศชาติ เมื่อการขับเคลื่อนด้านการจัดการพลังงานของภาคประชาชน ชุมชน สังคม องค์กรเกิดประสิทธิผลประเทศจะสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน เป็นต้นแบบของการเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถศึกษา ค้นคว้า วิจัย พลังงานทดแทนใหม่ๆเข้ามาพัฒนาประเทศ และเมื่อทุกประเทศได้ร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกันอย่างมีระบบและยึดแผนการดำเนิงงานอย่างมีระเบียบ โลกใบนี้จะเติบโตต่อไปและกลับมาสมบูรณ์น่าอยู่อาศัยอีกครั้งก่อเกิดเป็นความสุขของประชากรโลกอย่างยั่งยืน ทดแทนความเสียหายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกทัศนคติที่ดีในหัวใจทุกคน ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2014-03-29_003
DSC_6914-21
ฮ้วยอัน