Green Saving : “การจัดการพลังงาน” สร้างความยั่งยืนให้กับโลกอย่างสร้างสรรค์
May 22, 2017
Green Life Plus Issue 9 : May 2017
May 25, 2017

เปิดภาพลักษณ์ใหม่ ท่องเที่ยวไทย ตอบโจทย์ นักเดินทางทั่วโลก

การเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับนโยบายของภาครัฐ ในการจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ขององค์กร ให้มีความทันสมัย สอดรับกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่นิยมเข้ามาท่องเที่ยวด้วยตนเองมากกว่าการเดินทางมากับ กรุ๊ปทัวร์ เหมือนเช่นในอดีต ซึ่งการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ จะทำให้ ทั้งการท่องเที่ยวและการกีฬาของไทย จะก้าวเข้าสู่การเป็น “อุตสาหกรรมเพื่อท่องเที่ยวและกีฬา” ที่จะช่วยยกระดับ คุณภาพ มาตรฐาน ของธุรกิจหลายประเภททั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรง และทางอ้อมของการท่องเที่ยวและการกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยว และการกีฬา ให้ตอบสนองกระแสการท่องเที่ยว การกีฬา ในทุกรูปแบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ในการเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้วางนโยบายสำคัญในการจะนำเทคโนโลยีอันทันสมัย เข้ามาเป็น "ผู้ช่วย" สำหรับนักท่องเที่ยวให้สามารถ ค้นหาข้อมูล จองที่พัก ร้านอาหาร กำหนดงบประมาณ เพื่อการท่องเที่ยว สามารถจัดการผ่านสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ที่จะสามรถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สอดคล้องตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ฉบับที่ 2 และแผนพัฒนาการกีฬาฉบับที่ 6 ที่เพิ่งเปิดดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นมา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้รับนโยบายโดยตรงจากภาครัฐ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับ "ภาพลักษณ์ใหม่" ของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่า การทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในยุคโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการทำงานใหม่ของกระทรวงฯ โดยขั้นตอนการดำเนินงานจะเป็นการทำงานผ่านระบบเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้ทันยุคสมัยของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับวิธีการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนมากขึ้น

“สืบเนื่องจากตลาดนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปมากแต่เดิมนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเป็นหมู่คณะผ่านกรุ๊ปทัวร์ เอเยนซี่บ้าง แต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาด้วยตัวเอง โดยเข้าไปดูรายละเอียดจากอินเตอร์เน็ต การดำเนินงานต่อไปของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเน้นรูปแบบการทำงานในลักษณะเรียลไทม์ เราจะไม่ทำงานแบบนั่งหน้าจออย่างเดียวจะต้องออกไปสัมผัสกับนักท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ด้วย”

การดำเนินงานลำดับแรก ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเดิมของหน่วยงานในสังกัด อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการ กีฬาแห่งประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา กล้องเป็นกระทรวงที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งได้เพียง 14 ปี

“ที่ผ่านมากระทรวงฯไม่มีการเก็บข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม มีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มีมากว่า 10,000 เว็บไซต์ แต่ที่ได้รับจะเป็นของ การท่องเที่ยวประเทศไทย เรามีแผนที่จะนำเว็บเหล่านี้สามารถลิงค์กันได้ในรูปแบบ Digital tourism”

โดยในการดำเนินงาน กระทรวงนักท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินทุกอย่างในทิศทางเดียวกันกระทรวงจึงได้จัดทำแพลตฟอร์มขึ้นใหม่เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและการกีฬาของไทย โดยแพลตฟอร์มใหม่จะประกอบไปด้วย

Trip Planer เป็นการให้ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เพื่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยกระทรวงได้พัฒนาในระยะแรกไปแล้ว และได้ทำการเปิดตัวไปเมื่อวันท่องเที่ยวโลกที่ผ่านมา

Booing Online เป็นระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดย จะให้บริการในเรื่องของการจองทุกฟังก์ชั่นเพื่อการท่องเที่ยว ที่นอกเหนือจากการจองผ่านทางภาคเอกชนอย่าง Agoda tripadvisor และ Alibaba ซึ่งทั้งหมดอยู่ในช่วงการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์สำหรับผู้ที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

Tourism Inteligence Center (TIC) ระบบข้อมูลการวางนโยบายที่มีความคืบหน้าไปมากแล้วมีการวางระบบให้เป็น Mobile Application ทางกระทรวงฯ จะสามารถเช็ครายละเอียดการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวและสามารถเช็คได้ว่านักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเดินทางไปที่ใดแบบใดบ้างและยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับนัก ท่องเที่ยวได้อีกด้วย

Data into Structure การสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของกระทรวงฯ โดยจะเน้นการจัดระเบียบเว็บไซต์เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ได้อย่างสะดวกและเชื่อมั่นในข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์

"ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กรจะไม่เปลี่ยนแปลงการทำงานเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องร่วมมือในการทำงานเข้าไปข้อมูลในระบบที่วางไว้ในแอปพลิเคชั่นที่จัดทำขึ้นทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวช่วยแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที หากนักท่อง ประสพปัญหาหลังจากนำTourism Inteligence Center (TIC) เข้ามาใช้ จะอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด"

เพื่อให้การท่องเที่ยวและกีฬาเติบโตแบบยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยแผนยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา โดยแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวก้าวเข้าสู่แผนพัฒนาฉบับที่ 2 โดยพัฒนาต่อยอดมาจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่ 1 ซึ่งเป็นแผนที่ประสบความสำเร็จเกินจากที่ตั้งเป้าไว้เพียง 5% เป็น 15% ทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจากความตั้งใจของทุกฝ่าย จนทำให้วันนี้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาเป็นอันดับที่หนึ่ง จากการจัดอันดับของ บริษัท มาสเตอร์การ์ดจำกัด รองลงมาเป็นลอนดอนและปารีส

"ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ เรามี สตรีท ฟู้ดส์ ในปี 2558 วัดพระแก้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละ 8,000,000 คน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนเยี่ยมชมมากที่สุดในโลก หากเทียบกับวาติกันมี 5,000,000 คน และพระราชวังแวร์ซายมี 4,000,000 คน หลังจากนี้ เราจะมีการปรับปรุงระบบการเข้าเยี่ยมชมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น เพื่อรองรับนัก ท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่คาดว่าจะมีมากขึ้นในอนาคต"

สำหรับแผนพัฒนาของการกีฬานั้นจะเป็นแผนพัฒนาฉบับที่ 6 กำลังเริ่มดำเนินงานโดยเริ่มจากการเพิ่มบุคลากรในสายงานพละศึกษา และในนักเรียนหนึ่งคนจะต้องเล่นกีฬาเป็น 1 ชนิดกีฬา โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ และภายในปี 2560 จะสานต่อการดำเนินงานตามโครงการ "ประชารัฐ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ ประชาชน โดยผลกำไรที่เกิดขึ้น จะนำไปทำสาธารณประโยชน์สำหรับประชาชน นอกจากนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะสานต่อนโยบายทุกจังหวัดจะต้องมีชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ทางกระทรวงฯ จะได้เข้าไปดำเนินการช่วยบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ด้านความสะอาดและความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

ฮ้วยอัน