ห้องรับแขก : รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน
May 29, 2017
IT Gadget : เมื่อเทคโนโลยีทำให้เราได้ใช้ชีวิตสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
May 31, 2017

ตลาด อ.ต.ก.ความภาคภูมิใจของตลาดไทย

เรามุ่งสร้าง “การตลาด” เพื่อนำ “การผลิต” โดยมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ “เชิงคุณภาพ” มากกว่า “ปริมาณ” ปักหมุด อ.ต.ก.ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และที่สำคัญนำเอา ตลาด อ.ต.ก.ยกเข้าไปในโลกออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์และเชื่อมความเชื่อมั่นที่ดีระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ

www.cnn.com เผยแพร่บทความ "10 ตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก" โดยได้จัดอันดับ 10 ตลาดสดทั่วโลกที่น่าจับจ่ายซื้อของมากที่สุด และ 1 ใน 10 อันดับที่ 4 คือ "ตลาด อตก." ซึ่งในบทความดังกล่าวได้ฉายภาพถึงความเพียบพร้อมของผลไม้ ผัก อาหารต่างๆ โดดเด่นในเรื่องความสะอาด สดใหม่ สว่างไสว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร ถือได้ว่าเป็นต้นแบบตลาดที่ดีที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย

“เรื่องของรางวัลเป็นส่วนหนึ่ง แต่เรื่องของการสร้าง ศรัทธา ความเชื่อมั่น ระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบการ ซึ่งนี้คือหัวใจสำคัญ” คุณกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ฉายภาพปัจจัยการได้รับคัดเลือกให้เป็น 10 ตลาดสดที่ดีที่สุดในโลก จาก CNN ได้อย่างน่าสนใจว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หรือ ตลาดสด อ.ต.ก.เรามุ่งเน้นสินค้าที่มีคุณภาพ มุ่งสร้างการตลาดนำการผลิต มุ่งพัฒนานำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ ซึ่งจากการจัดอันดับ CNN ของ ตลาด อ.ต.ก.บ่งชี้ 3 ปัจจัยบวกหลักๆที่ทำให้เราได้รับคัดเลือกในลำดับ 4 อันประกอบไปด้วย 1.ตลาด อ.ต.ก.มีมาตรฐานสินค้า 2.ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในทุกด้านอย่างแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็น การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์ม (Contract Farming) 3.เกษตรกรมีองค์ความรู้ความสามารถในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ

ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เผยต่ออีกว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับมาตรฐานสินค้าการเกษตร ด้วยการเปิด “ตลาดเกษตรอินทรีย์” ภายในตลาด อ.ต.ก. ถือได้ว่าเป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมีผู้ประกอบการประมาณ 30 ราย ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้รับผลตอบรับที่ดีสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่การเปิดพื้นที่เรายังเปิดโอกาสให้ผู้ขายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ระหว่างกันเพื่อเป็นการต่อฐานเติมยอดการเกษตรแบบดังกล่าวให้เกิดการต่อยอดต่อไปด้วยความสมบูรณ์

อย่างไรก็ดีเรายังผลิดอกออกผลตกผลึกสู่การจัดตั้ง “ตลาดสินค้าคุณภาพ อ.ต.ก.” ไปตามจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดราชบุรี สงขลา ขอนแก่นและพิษณุโลก เป็นต้น ซึ่งตลาดดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีช่องทางการจัดจำหน่ายหรือตลาดรองรับ พร้อมๆไปกับการได้เรียนรู้ระบบตลาด การแปรรูป การสร้างบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการนำเอานวัตกรรมต่างๆมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรอย่างสร้างสรรค์ โดยสอดรับกับแนวคิดการดำเนินงานขององค์การฯที่ว่า “การตลาดนำการผลิต” นอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการบูรณาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้าง “โครงการพัฒนา ตลาด อ.ต.ก. ให้เป็นตลาดเกษตรท่องเที่ยวที่ยั่งยืน" พร้อมกับปักหมุดการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตลาด อ.ต.ก.ส่วนที่ใกล้กับคลองบางซื่อเพื่อสร้าง “ตลาดน้ำ อ.ต.ก.” คาดว่าแล้วเสร็จแล้วพร้อมปักหมุดให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวอีกแห่งของ กทม.ภายในปีนี้

“เราจะยกตลาดทั้งตลาดเข้าไปในโลกออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้แก่เกษตรกร”องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรมุ่งสร้างและส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ “www.ortorkor.com” เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งทางองค์การฯมีระบบการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างใน กทม.มีระยะเวลาการจัดส่งไม่เกิน 3 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี การนำสื่อออนไลน์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับเกษตรกรและที่สำคัญยังสอดรับกับโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้เรายังเน้นย้ำและพร้อมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรตั้งแต่กระบวนการผลิตในแต่ละชุมชนเพื่อยกระดับเป็น “1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรมเกษตร” เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงด้านอาชีพให้กับชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติให้เกิดความยั่งยืนต่อไป สอดรับกับกรอบวิสัยทัศน์ในการดำเนินนงานที่ว่า“เป็นองค์กร ที่บริหารจัดการด้านการตลาดอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่ความผาสุกของเกษตรกร” คุณกมลวิศว์ แก้วแฝก

ฮ้วยอัน