ภาพรวม CSR ร่วมสมัย
August 29, 2017
Gen Y : คุณสิทธิพร ศิริตันหยง และ คุณจันทรสมร ศิริตันหยง กรรมผู้บริหาร สุดทางรัก กรุ๊ป
August 29, 2017

“ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5” เชื่อมต่อความสุข เชื่อมโยงความยั่งยืนด้านพลังงาน สู่สังคมไทย

“ในยุค 4.0 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมคือหัวใจสำคัญในการพัฒนางานด้านต่างๆ โดยหนึ่งในนั้นคือการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศ ซึ่งเราได้พัฒนาไปในหลากมิติ อาทิ การจัดตั้งโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 การพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการในการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้มีอัตราการใช้พลังงานที่ลดลง รวมทั้งการปลูกฝังเยาวชนในด้านอุปนิสัยที่ดีสำหรับการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดคือฐานรากที่สำคัญที่เราต้องเดินหน้าต่อไปในการหลอมรวมการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด” คุณสถิตย์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านการใช้ไฟฟ้า (อปฟ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

คุณสถิตย์ สุขอนันต์ ฉายภาพรวมความเป็นมาการดำเนินงานด้านการใช้ไฟฟ้า ได้อย่างน่าสนใจว่า กฟผ. ดำเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management หรือ DSM) มาอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ทศวรรษผ่านมา โดยมุ่งเน้นการรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าผ่านการจัดทำ “โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 จากวันนั้นจนถึงวันนี้ กฟผ.ไม่หยุดนิ่งที่จะสานต่อปณิธานดังกล่าวด้วยการบูรณาการ รวมทั้งนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อคิดค้นและวิจัยกระบวนการคิดและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้แนวคิด “กลยุทธ์ 3 อ.”

โดย อ.แรก คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า ในส่วนนี้เราได้ทำงานร่วมกับหลากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน ควบรวมไปถึง ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตและผู้นำเข้า เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและให้ความสำคัญกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดี โดยในช่วง 3-5 ปี เราจะวัดค่าเพื่อตรวจสอบการใช้พลังงานจากเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าใช้พลังงานลดลงในทุกปี โดยในปัจจุบันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการมีประมาณ 28 รายการ ซึ่งไม่ได้มีแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเรายังให้ความสำคัญถึงอุปกรณ์สำนักงานทั้งด้านพาณิชย์และอุตสาหกรรม เช่น ตู้แช่ รวมทั้งล่าสุดอย่างหลอดไฟแอลอีดี เป็นต้น ถือได้ว่าฉลากเบอร์ 5 เป็นเครื่องหมายรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆในปัจจุบันที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น

สำหรับ อ.สอง คือ อาคารประหยัด โดยในขณะนี้ทางหน่วยงานได้สร้างความร่วมมือกับทางการเคหะฯ เพื่อดำเนิน “โครงการฉลากประสิทธิภาพสูงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยหรือบ้านเบอร์ 5” ถือได้ว่าเป็นมาตรการหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดการยกระดับการใช้พลังงานในภาคอาคารและที่อยู่อาศัยของประเทศ เพื่อรองรับเป้าหมายการลดการใช้ไฟฟ้าตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงานปี 2558 – 2579 โดยเชื่อมโยงเกณฑ์ประเมินพลังงานกับมาตรฐานประสิทธิภาพอาคารขั้นต่ำ หรือ Building Energy Code โดยตั้งเป้าให้เกิดบ้านเบอร์ 5 ไม่ต่ำกว่า 115,000 หลัง คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 128 ล้านหน่วยต่อปี หรือปีละ 512 ล้านบาท พร้อมลด CO2 กว่า 67,000 ตันต่อปี เมื่อผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายพร้อมต่อยอดสู่การสร้าง “ชุมชนเบอร์ 5” ต่อไป

และ อ.สาม คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า ทางหน่วยงานได้เริ่มปลูกจิตสำนึกคนไทยให้รู้คุณค่าแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทย ซึ่งในขณะนี้เราได้ริเริ่มจัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียวขึ้นในระดับต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญให้กับเยาวชนไทยได้เข้าใจอย่างเข้าถึงความเป็นมาของพลังงาน ความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันประหยัดพลังงาน ตลอดจนส่งเสริมการใช้ไฟอย่างรู้คุณค่า ถูกวิธี และมีประสิทธิภาพสุงสุด ไม่เพียงเท่านั้นยังได้จัดทำหลักสูตรและวางแผนจัดตั้งโครงการโรงเรียนสีเขียวเพื่อต่อยอดวิชาความรู้ของเยาวชนเผยแพร่สู่สถาบันครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป ถือได้ว่าทั้งหมดคือภาพรวมการสร้างรากแก้วการจัดการด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดความคุ้มค่าอย่างมีคุณค่า และมีมูลค่าสำหรับการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน โครงการประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้ขยายฐานการสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ไฟฟ้าในยุค 4.0 ด้วยการจัดทำแอพพลิเคชั่น Label No.5 เพื่อให้ข้อมูลสินค้าตามประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยผู้ใช้สามารถเลือกสินค้าที่สนใจ และเทียบกับสินค้าอื่นๆได้ เพื่อเปรียบค่าพลังงาน ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถถ่ายภาพสแกน QR Code และ Barcode เพื่ออ่านค่าประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานจากตัวสินค้าได้ในทุกฉลากด้วยความสะดวกสบาย พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำ Facebook : Fanpage ในชื่อ EGAT Label No.5 เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและเทคนิคการประหยัดพลังงานในมิติต่างๆด้วยความสะดวกสบายได้อย่างครบวงจร ตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่บนกรอบพื้นฐานความชาญฉลาดในการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

การเชื่อมโยงกลยุทธ์ 3 อ. ผสมผสานกับการทำงานในเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาผนวกใช้ ทั้งหมดคือเข็มทิศที่สำคัญสู่การเดินหน้าเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของ กฟผ.ในการเป็น “องค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล”

 
ฮ้วยอัน