นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
November 23, 2017
Travel : ชมทะเลหมอก กอดดอกบัวตอง ที่เมืองปาย แม่ฮ่องสอน
November 24, 2017

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประโยชน์รอบด้านของสังคมโลก


 
combo-059167
 

ท่ามกลางอัตราการเกิดขึ้นของประชาชนนอกจากจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ปริมาณการบริโภคก็สูงขึ้นตามเช่นกัน ซึ่งในทุกกระบวนการผลิตต้องพึ่งพิงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้ภาพรวมความสมดุลของโลกอย่างระบบนิเวศหลากหลายแห่งได้รับผลกระทบ

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลากหลายภาคส่วนไม่ได้หยุดนิ่ง ต่างหันมาให้ความใส่ใจและสนใจในการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง อาทิ ในปี ค.ศ.1972 องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้จัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (United Nations Conference on Sustainable Development) ในหัวข้อเรื่อง การประชุมระหว่างประเทศเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ หรือจะเป็นในปี ค.ศ.2011- 2012 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ต้นแบบของชุมชน รวมทั้งประเทศไทยเริ่มแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559 มีมาตรการที่สำคัญ คือ การส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน การปรับฐานการผลิตภาคเกษตรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปรับฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนามาตรฐานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ทำให้ในวันนี้ผู้ประกอบการในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมหันมาปรับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสินค้าโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตอย่างต้นน้ำไปจนถึงกลางน้ำและปลายน้ำอย่างสมดุล เพื่อมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดโลก สำหรับความหมายและนัยยะของ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง สินค้าที่ผลิตจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส่ใจกับผลกระทบที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถสังเกตุและตรวจสอบได้จาก "ฉลาก" หรือ "ตราสัญลักษณ์" ที่ผ่านการตรวจสอบการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ ทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในไทย

โดยสินค้าอุปโภคและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนสามารถสังเกตุบนกล่อง หีบห่อ หรือบรรจุภัณฑ์ได้ทันทีก่อนการเลือกซื้อนั้น ประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ฉลากเขียว สัญลักษณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรใช้ใหม่ สัญลักษณ์ที่ผลิตมาจากป่าที่ปลูก สัญลักษณ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ หากรวมในส่วนของหมวดอาคาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ก็ถูกควบรวมไปด้วยเช่นกัน

 
7989875fcabc472d15c4366d86f5439b
 

เมื่อทราบถึงวิธีสังเกตุมามองดูในแง่ของประโยชน์กันบ้าง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยในแง่ของผู้ผลิต สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับความนิยมมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการจําหน่ายเติบโตขึ้นด้วยเช่นกัน ไม่เพียงเท่านั้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยังทำให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย ต่อมาในส่วนของผู้บริโภค .จะได้ใช้สินค้าและบริการที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อร่างกายควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้นอกจาก 2 มิติดังกล่าว สังคมและสิ่งแวดล้อมคือภาพรวมที่ได้รับผลลัพธ์ที่ดี เพราะเมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกันทั้งในแง่ของการผลิตเพื่อการธุรกิจและบริโภคเพื่อความยั่งยืนก็จะส่งผลดีต่อการอยู่อาศัย ลดผลกระทบต่างๆที่ต้นเหตุ ที่สำคัญช่วยรักษ์โลกใบนี้ให้กลับมาสดใหม่อยู่เสมอ

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประโยชน์รอบด้านที่ทุกภาคส่วนสามารถร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ เพราะตราบใดที่เราไม่เบียดเบียนหรือเอาเปรียบทรัพยากร สิ่งเหล่านั้นจะสร้างคุณประโยชน์มหาศาลเมื่อเราเรียนรู้ที่จะอยู่คู่กัน