อ.ต.ก.ตลาดเพื่อเกษตรกรไทย
October 25, 2018
สนุก สุข สร้างสรรค์ “รวมพลคนให้ เติมน้ำใจ เด็กไทยแข็งแรง Give and Run fun to share 2018
October 30, 2018

"จิ๋วแต่แจ๋ว" รร.บ้านคลองแขยง กำแพงเพชร แหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตอาหารและโภชนาการ


 
DSCF8808
 

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน 20 บาทต่อคนต่อมื้อ ซึ่งไม่เพียงพอส่งเสริมให้เด็กในวัยเรียนเติบโตสมวัยได้อย่างเต็มที่ทั้งทางร่างกายและสติปัญญา ด้วยข้อจำกัดดังกล่าว โรงเรียนหลายแห่งหาทางออก ด้วยการพึ่งพาตนเอง ผ่านการจัดกิจกรรมให้เด็กๆเรียนรู้ผลิตอาหารเองเพื่อเป็นมื้อกลางวัน เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลาดุก เพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งนอกจากช่วยบรรเทาปัญหาข้างต้นแล้ว ยังเป็นการฝีกอาชีพที่จะติดตัวเด็กไปในอนาคต

ภาคเอกชนอย่าง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ริเริ่ม“โครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต”มาตั้งแต่ปี 2558 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงการระยะ 5 ปี โดยเมื่อปี 2560 ได้คัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯสู่การเป็น "แหล่งเรียนรู้โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต เป็นต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการทั้งโรงเรียนและชุมชน" คือ โรงเรียนบ้านคลองแขยง จังหวัดกำแพงเพชร

"นายธิติ วัชรภัทร" ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแขยง กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงเรียนฯได้รับเลือกเป็นแหล่งเรียนรู้ คือ การมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และชุมชน ผ่านการร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านเกษตร โดยมีซีพีเอฟที่นำเทคโนโลยี QR code มาใช้กับการเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ต่างๆ 8 ฐาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน และยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน และบุคคลภายนอกด้วย

 
875225
 

ทั้ง 8 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1. ผ.ผักสวนครัว ปลูกผักสวนครัวในแปลงและนำผลผลิตที่ได้มาใช้รับประทานเป็นอาหารกลางวัน 2.อ.อุโมงค์ผัก ผักสวนครัวแบบไม้เลื้อย 3.ข.ขยะขายได้ คัดแยกขยะพร้อมๆกับนำเศษขยะมาสร้างสิ่งประดิษฐ์ 4.บ.บ้านอัญชัน นำมาทำน้ำอัญชัน ไอศกรีมอัญชัน แปรรูปเป็นอัญชันแห้ง 5. ป.ปลาตากลม บ่อเลี้ยงปลาสอด ปลาหางนกยูง เพื่อขายให้คนในชุมชน 6.ร เรือนเพาะเห็ดนางฟ้า เพาะเห็ดเพื่อนำมาทำเป็นอาหารกลางวันและขาย 7.น.น้ำหมักชีวภาพ ทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วยและมะกรูด และ 8.บ ใบไม้ทับถม บ่อสำหรับใส่ใบไม้ที่ร่วงและถับทมกันจนเกิดเป็นดินหรือปุ๋ย เพื่อนำไปใช้กับแปลงผักสวนครัวต่อไป

"เด็กหญิงพิมพ์ชนก โพธิ์ศรี "นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัย 12 ปี หรือน้ององุ่น รองประธานนักเรียนและมัคคุเทศก์ของโรงเรียน เล่าว่า นอกจากความรู้ทางวิชาการในห้องเรียนแล้ว ยังได้เรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ต่างๆที่นำไปปรับ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การปลูกผักสวนครัว การทำบัญชีรายรับรายจ่าย สอนให้รู้จักการทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่สำคัญได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ เช่น น้ำอัญชันที่นำมาผสมกับน้ำแดงทำเป็นไอศกรีม เป็นต้น

จากการได้พูดคุยกับคุณพัชริยา ปานสิงห์ หรือครูอีฟ จากโรงเรียนพระบางวิทยา หนึ่งในคุณครูที่นำเอาองค์ความรู้จากInskru แพลทฟอร์มออนไลน์ไปปรับใช้ในการสอนเปิดเผยว่า Inskru ช่วยทำให้ตนมีไอเดียในการสอนใหม่ๆ ทำให้นักเรียนเกิดความสนุก ไม่เบื่อและมีส่วนร่วมอย่างกล้าแสดงออก ยิ่งไปกว่านั้นภายใน Inskru ยังมีเทคนิคการสอนเรื่องราวต่างๆที่เปิดกว้างในหลากหลายวิชา โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษที่เด็กๆหลายคนไม่ชอบให้เปิดใจเรียนรู้อย่างสนุก ผ่านการเล่นเกมส์ ให้คะแนนและถามตอบอย่างเป็นกันเอง ซึ่งนี่ถือเป็นการเชื่อมการเรียนการสอนอย่างไร้ขีดจำกัดให้กับคุณครูทุกคนได้มาแชร์และนำไปปรับใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีการเรียนการสอนรูปแบบใหม่อยู่เสมอ บรรยากาศภายในห้องเปลี่ยนไปและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือ นักเรียนได้เรียนรู้และนำไปใช้จริงด้วยความเข้าใจ

"นายชลอ มะลิซ้อน" ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนบ้านคลองแขยง กล่าวว่า ถึงแม้ว่าโรงเรียนบ้านคลองแขยงจะเป็ นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่ไม่หยุดนิ่งเรื่องการพัฒนา โดยเฉพาะนำวิชาชีพที่ปฏิบัติได้จริง เช่น เกษตรกรรม มาส่งต่อให้แก่เด็กนักเรียน เราในผู้นำชุมชนพร้อมที่จะสนับสนุนทุกช่องทาง เพราะเด็กๆ คือ ลูกหลานที่จะพัฒนาชุมชนให้เจริญต่อไป

 
DSCF8762
 

นายวิเชียร ขันทะมาส รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า เป็นนโยบายของซีพีเอฟว่าเราไปทำกิจกรรมที่ไหนก็ต้องคืนกำไรสู่สังคมในพื้นที่นั้นๆ นอกจากนั้น ซีพีเอฟขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยยึดกลยุทธ์ 3 เสาหลัก "อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่" ซึ่งโรงเรียนบ้านคลองแขยง ที่เข้าร่วมโครงการ "ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต" ได้ทั้งเรื่องอาหารมั่นคงและสังคมพึ่งตน นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่ให้การสนับสนุน ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามาให้คำแนะนำแก่เด็กในโรงเรียน หวังไว้ว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้

รร.บ้านคลองแขยง จ.กำแพงเพชร เป็น 1 ใน 77 โรงเรียนจากทั่วประเทศที่เข้าร่วม “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” ความสำเร็จของโรงเรียนในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือของโรงเรียน ชุมชน และตัวนักเรียนเอง ที่ร่วมกันสร้าง ศักยภาพ พัฒนากระบวนการการคิดแบบต่อยอดและต่อเนื่อง รวมไปถึงให้วิชาชีพซึ่งเป็นการวางรากฐานติดตัวน้องๆ ไปสู่อนาคตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้